Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi
27.05.2022
Autor:
Andres Tennus
Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi
27.05.2022

Doktoriõpe

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis saab õppida kahel doktoriõppe õppekaval:

  • Geenitehnoloogia
  • Molekulaar- ja rakubioloogia

Kaitstud doktoritööd

Õppekava lõikes spetsialiseerutakse konkreetsele erialale, näiteks bioinformaatikale, rakubioloogiale, geneetikale jt erialadele.

Doktoriõppe leht TÜ välisveebis

Riiklik stipendium doktorandile on 660 eurot kuus. Kõikidele atesteeritud ja 100%-liselt õppekava täitvatele doktorantidele makstakse lisaks juurde tulemusstipendiumit 400 eurot kuus.

Doktoriõppe rahastus

Doktoriõppesse astumine ja doktoriõppes õppimine muutuvad seoses ülikooli doktoriõppe reformiga alates 2022. aasta sügisest.
Veebruaris 2022 toimus vastuvõtt uutele doktoriõppe programmidele. 
2022/2023. õppeaasta sügissemestril toimub uutele programmidele vastu võetud doktorantide immatrikuleerimine.

Enne õppeaastat 2022/2023 sisse astunud doktorandid lõpetavad õpingud vana korra kohaselt. Neile ei muutu doktorantide õppekoormuse määramise, järgmisele õppeaastale üleviimise, õppeaja pikendamise ja akadeemilise puhkuse saamise kord.

Alates 2022/2023. õppeaastast immatrikuleeritud doktorantidel:

  • ei ole kõrgharidusseaduse muudatuste tõttu enam määratud õppekoormust (täis- või osakoormust);
  • puudub õigus akadeemilisele puhkusele (selle asendab õpingute peatamine) ja nominaalse õppeaja pikendamisele välisõpingute või riigikeele süvaõppe eest;
  • muutub õppeaja pikendamise loogika: õppekava nominaalkestusest pikem õppeaeg loetakse samuti nominaalse õppeaja jooksul õppimiseks, aga õppeaeg koos õppetöö peatamisega ei tohi ületada kaheksat aastat, v.a lapse hooldamise või ajateenistuse tõttu.

 

Doktoriõppe reformi infotund

Doktoriõppe reform

Õppeaastal 2022/2023 rakendub Tartu Ülikoolis doktoriõppe reform. Õppekavad uuendatakse, väheneb doktorantide kohustusliku õppetöö maht, doktorant saab kesenduda õpingute käigus rohkem oma teadustööle. Doktorandid on uue reformi kohaselt töölepinguga nooremteadurid. Ülikoolis luuakse doktoriõppe keskused, mis hakkavad tegelema õppe korraldamisega ja nõustamisega.

Doktoriõppe arenguplaan

Valdkonna uued doktoriõppe programmid

Instituut on osaline kahes Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna uues doktoriõppe programmis: 1) tehnika ja tehnoloogia (erialadeks molekulaarne biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia) 2) elu- ja maateadused (erialaks molekulaarsed bioteadused). Vastuvõtutingimuseks meie erialadel on motivatsioonikiri ja sisseastumisintervjuu. Intervjuu viiakse läbi kandidaatidele, kelle motivatsioonikirja hindamise tulemus on vähemalt 70 % maksimumist.

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool tegutses kuni 31.08.2023.  
Doktorikooli kuulusid biomeditsiini ja biotehnoloogiaga seotud õppekavadel õppivad doktorandid erinevatest ülikooli struktuuriüksustest (molekulaar- ja rakubioloogia instituut, tehnoloogiainstituut, meditsiiniteaduste valdkond).
Doktorikooli juhtis molekulaar- ja rakubioloogia instituut.
Lisateave on kättesaadaval doktorikooli kodulehel (enam ei uuendata).

Tartu Ülikoolis tegutses eelmisel struktuurifondide perioodil kokku 11 doktorikooli. 2018. aastast alates korraldatakse ühiseid üritusi kõigile Tartu Ülikooli doktorantidele sõltumata doktorikoolist, kuhu doktorant kuulub. 

LT valdkonna senised doktorikoolid.

ASTRA doktorikoolid alustasid oma tegevust 2009. aastal. 2016. aastast alates tegutsesid doktorikoolid rahastusmeetme "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste STRateegilise Arengu toetamine" (ASTRA) raames (TÜ ASTRA projekt PER ASPERA). Tegevust finantseeris Euroopa Regionaalarengu Fond.

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega