Skip to main content

Juhendid

Doktoriõppe korraldust Tartu Ülikoolis reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe hea tava.

Käesoleval lehel toodud alljärgnev info puudutab doktoriõpinguid, mis on alanud enne õppeaastat 2022/2023. 

Doktoriõppe alustamine

Doktoriõppesse sisseastumisel sõlmitakse doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe.

Vorm ja juhised

Doktorant koostab koostöös juhendaja(te)ga individuaalplaani kogu õppeajaks.

Atesteerimine

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevadsemestri ja sügissemestri algust ning edaspidi üks kord õppeaastas kahe õpitud semestri möödumisel  viimasest atesteerimisest. Doktorantide atesteerimistulemused kantakse ainepunktides õppeinfosüsteemi. Doktorantide atesteerimiskord on kehtestatud õppekorralduseeskirjas (V.5. Doktorantide atesteerimine).

Enne atesteerimist esitab doktorant atesteerimisaruande individuaalplaani täitmise kohta, osaletud külalislektori seminaride nimekirja ning täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava  järgmise õppeaasta kohta ja sisestab vastava faili õppeinfosüsteemi. Atesteerimisaruande vorm

Kevadisel atesteerimisel esitavad 2. aastat lõpetavad doktorandid 15 min ettekande oma doktoritöö senistest teadustöö tulemustest ning edasise teadustöö ja publikatsioonide plaanidest. Pärast ettekannet toimub arutelu koos juhendaja(te)ga.

Teadustöö osa hindamise põhimõtted loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on kirjas valdkonnas kehtivas atesteerimise kordades:

1. Kord enne 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
2. Kord alates 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele

Juhised atesteerimisaruande täitmise kohta.

Doktorikraadi taotlemine ja kaitsmine

Nõuded doktoriväitekirjale, doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise üldine kord Tartu Ülikoolis on fikseeritud määrusega Doktorikraadi andmise kord.

TÜMRI teadusnõukogu lähtub doktorikraadi andmisel Tartu Ülikoolis senati kehtivast määrusest nr. 23 „Doktorikraadi andmise kord“ (fikseerib nõuded doktoriväitekirjale, doktorikraadi taotlemise ka kaitsmise korra) ning nõukogu kodukorras sätestatud tingimustest „Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi doktoritööde kaitsmise kord“.

Doktoritöö autor, Tartu Ülikooli Kirjastus ja ülikool sõlmivad doktoriväitekirja publitseerimiseks lepingu lähtudes kahest dokumendist: „Lõputööde ja doktoriväitekirja avaldamise kord“ ja „Lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korra muutmine“.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Ülikoolis jätkub lähiõpe ning eksamid ja arvestused võivad toimuda õpperuumides

Jaga
15.12.2021
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Õppetöö

Jaga
08.12.2021